IT VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH (P4)

IT VÀ TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH (P4)

admin 10/28/2017 11:26:14 AM

 CÙNG NHAU BỎ TÚI NHỮNG TỪ VỰNG NÀY NHÉ  IT-ers

 1. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 2. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 3. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 4. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 5. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 6. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 7. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 8. eyestrain: mỏi mắt
 9. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 10. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 11. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 12. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 13. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 14. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 15. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 16. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 17. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 18. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 19. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 20. level with someone (verb): thành thật
 21. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 22. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 23. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 24. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 25. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 26. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 27. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 28. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 29. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 30. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 31. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 32. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 33. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 34. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 35. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ
 36. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 37. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 38. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 39. Solve /sɒlv/: giải quyết
 40. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 41. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 42. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 43. Multi-task  –  Đa nhiệm.
 44. Priority /praɪˈɒrəti/ –  Sự ưu tiên.
 45. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.
 46. Real-time  –  Thời gian thực.
 47. Schedule /ˈskedʒuːl/ –  Lập lịch, lịch biểu.
 48. Similar /ˈsɪmələ(r)/ –  Giống.
 49. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/  –  Lưu trữ.
 50. Technology /tekˈnɒlədʒi/  –  Công nghệ.

Liên hệ

Liên kết

Top